Hoe werkt het 1

Belangrijke wijzigingen per 1 januari 2022 :
Op 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd in de gehele geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit heeft gevolgen waarover u hier meer informatie krijgt. 

Waarom een nieuw model? 
Het huidige systeem in de GGZ is niet transparant. Het is voor veel cliënten lastig te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt pas aan het einde van het traject één factuur gestuurd.  Ook is het systeem te complex en vergt het teveel administratie van behandelaren. 

Hoe werkt het zorgprestatiemodel? 
Het nieuwe model voor de GGZ heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.
Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen.
Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie en zowel voor cliënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. 

Wat verandert er op de rekening? 
U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen.
Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties. 


Welke prestaties kunnen er op de rekening staan? 
Op de rekening staan zorgprestaties. Er zijn vijf verschillende zorgprestaties mogelijk:
- consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
- consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
- intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
- reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
- groepsconsulten: als u groepstherapie doet.
Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult.
De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. 


Wat gebeurt er met uw eigen risico? 
Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Zie voorbeeld 1 hieronder.
Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. De praktijkhouders zelf mogen hier niet vanaf wijken.
Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Zie voorbeeld 2.

  Voorbeeld 1 Start behandeling: 1 november 2020
Einde behandeling: 31 oktober 2021
Eigen risico: alleen het eigen risico van 2020 wordt aangesproken voor het hele behandeltraject.

Voorbeeld 2 Start behandeling: 1 mei 2021
Einde behandeling: 12 februari 2022
Eigen risico: het eigen risico van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvindt, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt (van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022).


De behandelaar kan u informeren over de financiële consequenties en het eigen risico in relatie tot de startdatum van de behandeling. De behandelaar mag u hierover echter niet adviseren. De behandelaar kan wel vanuit zorginhoudelijke redenen een advies geven. Als hij/zij het belangrijk vindt dat u zo snel mogelijk start met de behandeling, dan mag hij/zij u dat vanuit goed hulpverlenerschap adviseren. Daarbij zal hij/zij u informeren over mogelijke financiële consequenties, maar dit speelt geen rol bij zijn/haar advies

Tarieven

De behandeling bij IndivUniek kan geheel of grotendeels vergoed worden door uw verzekeraar als er sprake is van een vermoeden van lichte psychische problematiek. Om voor vergoeding in aanmerking te komen voor deze behandeling (in de GBGGZ), dient u een verwijsbrief van uw huisarts te hebben.
IndivUniek heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit heeft tot gevolg dat mogelijk niet alle kosten van de behandeling worden vergoed. Heeft u een naturapolis, dan ligt de vergoeding tussen de 60 en 80 %. Bij een restitutiepolis wordt doorgaans 100% vergoed. Voor een overzicht van de vergoeding per verzekeraar, kunt u hier kijken. Neem voor de behandeling start contact op met uw zorgverzekeraar om na te vragen welk bedrag u vergoed krijgt.   
Elk consult duurt 45 minuten tenzij anders onderling afgesproken. 

Eigen risico:
Met ingang van 1 januari 2010 geldt in de zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder.
In 2021 is dit € 385,– per jaar.
De zorgverzekeraar kan vragen om de AGB-code van de praktijk en een AGB-code van de behandelaar. Ook kan de verzekeraar vragen om een BIG-code.
De AGB-code van IndivUniek is: 94-064465
AGB-code behandelaar: 94-105177
BIG-code behandelaar: 79919226825 
Deze gegevens staan tevens op de factuur vermeld waardoor u deze in kunt dienen bij uw verzekeraar. 

Wanneer de behandeling wordt bekostigd uit de zorgverzekeringswet (GBGGZ) dan gelden de volgende tarieven:
Trajecten 2021

GBGGZ kort € 522,13
GBGGZ middel
 € 885,01 
GBGGZ intensief
 € 1434,96 
GBGGZ chronisch
 € 1380,49
GBGGZ onvolledig traject
 € 228,73
Dit zijn landelijk vastgestelde tarieven. Na afloop van de behandeling wordt deze factuur naar u gestuurd. U dient zelf de factuur over te maken naar IndivUniek en kunt u de factuur vervolgens bij uw verzekeraar indienen. 

Uiteraard is het ook mogelijk om zonder verwijsbrief aan te melden. In dat geval kunnen de kosten niet gedeclareerd worden. Het tarief is  € 95,- per 45 minuten.


Afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plek niet meer kan worden opgevuld op zo’n korte termijn. U ontvangt hiervoor een rekening van € 45,-.

Wachttijden
Op dit moment (oktober 2021) is er een wachttijd van ongeveer 8-10 weken. 

Kwaliteitsstatuut
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt de cliënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling. Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van E.L. van der Sluis.

kwaliteitsstatuut E van der Sluis.pdf