Hoe werkt het?

Financiering vanuit het zorgprestatiemodel (ZPM)

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd in de gehele geestelijke gezondheidszorg (GGZ).  De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen.
Voor behandelaren betekent dit model minder administratie en zowel voor cliënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten.

Wat staat er op de rekening?

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening per kwartaal. 
Uw zorgverzeker gaat (een deel van) de zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. Er zijn verschillende zorgprestaties(tarieven 2024):

  • Consult diagnostiek : bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt; hier valt ook het intakegesprek onder; (per diagnostisch consult van 45 minuten wordt er €159,70 in rekening gebracht).
  • Consult behandeling : bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken; (per behandelconsult van 45 minuten wordt er €135,89 in rekening gebracht).
  • Intercollegiaal overleg : als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega; (per collegiaal overleg van 20 minuten wordt er €25,05 in rekening gebracht).

De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Wat gebeurt er met uw eigen risico?

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. De praktijkhouders zelf mogen hier niet vanaf wijken.

Tarieven

De behandeling bij IndivUniek kan geheel of grotendeels vergoed worden door uw verzekeraar als er sprake is van een vermoeden van lichte psychische problematiek. Om voor vergoeding in aanmerking te komen voor deze behandeling (in de GBGGZ), dient u een verwijsbrief van uw huisarts te hebben. Deze dient bij intake aanwezig te zijn. 
IndivUniek heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit heeft tot gevolg dat mogelijk niet alle kosten van de behandeling worden vergoed. Heeft u een naturapolis, dan ligt de vergoeding tussen de 65 en 80%. Bij een restitutiepolis wordt doorgaans 100% vergoed. Voor een overzicht van de vergoeding per verzekeraar, kunt u hier kijken voor een indicatie. Neem voor de behandeling start contact op met uw eigen zorgverzekeraar om na te vragen welk bedrag u exact vergoed krijgt.

U ontvangt een factuur na elk kwartaal of wanneer het traject in onderling overleg afgesloten wordt. U kunt de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Zij zullen u vergoeden waar u op basis van uw polis recht op heeft. U maakt vervolgens het bedrag over naar IndivUniek.
Elk consult duurt 45 minuten tenzij anders onderling afgesproken.

Eigen risico

Met ingang van 1 januari 2010 geldt in de zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder.
In 2024 is dit € 385,– per jaar.
De zorgverzekeraar kan vragen om de AGB-code van de praktijk en een AGB-code van de behandelaar. Ook kan de verzekeraar vragen om een BIG-code.
AGB-code van IndivUniek : 94-064465
AGB-code E.L. van der Sluis: 94-105177  / BIG-code E.L.van der Sluis: 79919226825 
AGB-code M. Johanningmeijer: 94100718 / BIG-code M. Johanningmeijer: 99045010925
 Deze gegevens staan tevens op de factuur vermeld waardoor u deze in kunt dienen bij uw verzekeraar. 
 
Uiteraard is het ook mogelijk om zonder verwijsbrief aan te melden. In dat geval kunnen de kosten niet gedeclareerd worden. Het tarief is  € 105,- per 45 minuten.

Voor afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden no-show kosten in rekening gebracht (€ 60,-). De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plek niet meer kan worden opgevuld op zo’n korte termijn.

Openingsdagen van de praktijk

Afspraken kunnen -in onderling overleg- gepland worden op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 8.30 - 18.00u.

Wachttijden

De huidige wachttijd is +- 10 weken (juni 2024)

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt de cliënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling. Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van E.L. van der Sluis en klik hier voor het kwaliteitsstatuut van M. Johanningmeijer.

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kunt u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070 310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op: degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg.

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: degeschillencommissiezorg.nl.

Hoe werkt het 1